Algemene Voorwaarden – Laura Schuurman

Laura Schuurman, www.lauraschuurman.nl, info@lauraschuurman.nl, 06-18395165, gevestigd te IJsselmuiden, KvK 90760999, BTW nummer NL004841194B78.

Begrippen
• Laura Schuurman wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
• De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever.
• Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
• Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake door dienstverlener uit te voeren behandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor dienstverlener slechts bindend indien deze uitdrukkelijk én schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
• Dienstverlener kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Dienstverlener zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden op haar website publiceren.
• Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
• In het geval de inhoud van de overeenkomst, strijdig is met de inhoud van deze algemene voorwaarden, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.
• De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Huisregels
• In praktijk van dienstverlener worden alleen vrouwen behandeld.
• Dienstverlener geeft geen behandelingen waarbij de nadruk ergens anders ligt als bij Fertiliteitsmassage, Cyclusmassage en de bijkomende klachten waar vrouwen behandeling voor wensen.
• Alle behandelingen worden ruim ingepland. Mocht opdrachtgever te vroeg zijn, is het verzoek om even buiten te wachten of een wandeling te maken. Op die manier kan de afspraak voldoende voorbereid starten.
• Dienstverlener is verantwoordelijk voor de tijdsbewaking, soms is uitloop mogelijk.
• Mobiele telefoons, piepers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.
• Beide partijen dienen zich behoorlijk te gedragen, volgens algemene normen en waarden en met wederzijds respect. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft dienstverlener het recht om bij de opdrachtgever een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de opdrachtgever op enige (schade)vergoeding.
• Voor, tijdens en na aanvang van een sessie mag geen alcohol worden genuttigd of drugsgebruik plaatsvinden. Dit is van invloed op de sessie en de nawerking ervan. Wanneer hier toch sprake van is, zal dienstverlener opdrachtgever vriendelijk vragen om de praktijk te verlaten.
• Dienstverlener meldt diefstal altijd bij de politie.
• Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met dienstverlener en als het een behandeling voor een minderjarige jonge vrouw betreft (zie bij Leeftijd).
• Een behandeling van een arts wordt nooit doorkruist.

Aanmelding
• Bij aanmelding voor een afspraak ontvangt dienstverlener je volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer voor de administratie. Deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens en de privacyverklaring op de website van dienstverlener.
• De opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die zij aan dienstverlener verstrekt juist, volledig en actueel zijn.
• Aanmeldingen/afspraken zijn persoonsgebonden en bindend.
• Aanmelding doe je via de website of door dienstverlener te mailen/bellen.
• Bij eventuele inschrijvingen voor meerdere personen zijn volledige naam, adres en e-mailadres vereist en bindend.
• Na het maken van een afspraak ontvangt opdrachtgever per e-mail een afspraakbevestiging inclusief belangrijke informatie met betrekking tot de afspraak en een vragenlijst welke opdrachtgever uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de afspraak ingevuld retour stuurt. Zonder ingevulde vragenlijst kan de afspraak geen doorgang vinden.

Behandeling
• Voor de behandeling begint, is de opdrachtgever akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en behandelovereenkomst.
• Tijdens een intakegesprek wordt samen met opdrachtgever de aanpak van de behandeling besproken. Partijen komen samen overeen wat de doelen van de behandeling zijn, welke behandelwijze zal worden toegepast en mogelijk te verwachten uitkomsten van de behandeling. Deze mondelinge overeenkomst wordt vastgelegd in het dossier van opdrachtgever en vormt de leidraad van de behandeling.
• In sommige gevallen wordt er, samen met opdrachtgever, een schriftelijk behandelplan opgesteld. Dit gebeurt meestal wanneer de behandelaanpak meerdere behandelvormen omvat en/of langdurig behandeltijd nodig wordt geacht. Bij een schriftelijk behandelplan wordt opdrachtgever gevraagd deze (per e-mail) goed te keuren.
• Wanneer er sprake is van een contra-indicatie behoudt dienstverlener zich het recht om niet te behandelen.
• Behandeling en adviezen van dienstverlener zijn geheel vrijblijvend. De uiteindelijke beslissing en verantwoording met betrekking tot het opvolgen van een advies of het laten uitvoeren van een behandeling ligt geheel bij de opdrachtgever.
• Dienstverlener is niet bevoegd om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. De behandelingen zijn geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Om die reden adviseert dienstverlener opdrachtgever om huisarts en/of specialist op de hoogte te stellen van de klachten.
• Wanneer opdrachtgever zich vaker bij dienstverlener laat behandelen, zal er regelmatig een evaluatiemoment zijn waarin partijen mondeling verslag doen over de ontwikkelingen binnen de behandeling. Ook kan er dan, indien nodig, worden bijgestuurd.
• De afspraken duren ongeveer 90-120 minuten (dit is van tevoren overeengekomen) en vinden, tijdens een behandeltraject, met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
• Het is mogelijk dat er na een behandeling lichamelijke of emotionele reacties optreden. Een klacht zou kortdurend wat kunnen verergeren en er kan vermoeidheid of spierpijn optreden. Dit zijn normale reacties en gaan vanzelf weer over.
• Maakt opdrachtgever zich na een behandeling zorgen, wacht dan niet tot de volgende afspraak en neem telefonisch contact op met dienstverlener. Reageert opdrachtgever allergisch of intens op een behandeling? Staak de behandeling dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.
• Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege worden gelaten. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient opdrachtgever contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
• Opdrachtgever kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij dienstverlener terecht. Indien aanvullende informatie vereist is, zal dienstverlener in overleg en met toestemming van opdrachtgever contact opnemen met huisarts, arbo-arts of andere specialist waar opdrachtgever bij bekend is. Opdrachtgever ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier ter goedkeuring voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener opdrachtgever doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
• Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, wordt opdrachtgever gevraagd om in onderkleding op de massagetafel plaats te nemen. Indien opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, is de uitnodiging om dit aan te geven. Opdrachtgever is niet verplicht om aan te geven wat de reden van bezwaar is, de behandeling kan bij bezwaar niet doorgaan. Mocht de reden van bezwaar kenbaar worden gemaakt, kunnen partijen samen op zoek naar een mogelijke gepaste oplossing.
• Dienstverlener doet haar uiterste best om de onderkleding van opdrachtgever ‘vetvrij’ te houden, dienstverlener kan dit echter niet garanderen. Het advies is dan ook om rekening te houden met de keuze van de onderkleding.
• Op het moment dat dienstverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt kosteloos naar een andere datum/tijd verplaatst.
• Indien uitval bij langdurige ziekte, wordt in overleg met opdrachtgever vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet.
• De dienstverlener werkt als zelfstandige/freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van dienstverlener, kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding.

Prijzen & Betaling
• De kosten per behandeling staan duidelijk op de website www.lauraschuurman.nl vermeld. Wanneer opdrachtgever een reservering heeft gemaakt, is opdrachtgever op de hoogte van deze kosten en gaat opdrachtgever akkoord.
• De op aanbiedingen en facturen genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
• Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Dienstverlener is vrij in de keuze van haar producten.
• Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
• Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het tarief wordt berekend volgende de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
• Indien geen tarief op grond van de werkelijke bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
• Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.
• Betaling geschiedt altijd direct na afloop van de behandeling middels een betaalverzoek. Contant is mogelijk, gelieve dan wel gepast mee te nemen. Op verzoek kan de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum worden overgemaakt op rekening zoals vermeld op de factuur.
• Voorwaarden behorend bij het Traject ‘Samen op Reis’:
> Het traject ‘Samen op Reis’ is verkrijgbaar vanaf de tweede sessie, dus na de intake en de eerste behandeling.
> Het traject wordt in 1x bij aanvang van het traject betaald middels een betaalverzoek. Contant is mogelijk, gelieve dan wel gepast mee te nemen bij de eerste behandeling van het traject. Op verzoek kan de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum worden overgemaakt op rekening zoals vermeld op de factuur.
> De afspraken behorend bij het traject dienen binnen 6 maanden na aanschaf te worden ingepland.
> Mocht je na 1 of 2 sessie(s) zwanger zijn geraakt, krijg je het resterende bedrag terug. Dit werkt als volgt: Na 1 sessie behorend bij het traject krijg je 300 – 110 = 190 euro terug. Na 2 sessies behorend bij het traject krijg je 300 – 220 = 80 euro terug.
> Indien na aanschaf van het traject om een persoonlijke reden gedurende het behandeltraject de overige behandelingen niet door kunnen gaan, vindt er geen restitutie plaats en dient opdrachtgever in overleg met dienstverlener tot een gepaste oplossing te komen.
• Opdrachtgever ontvangt na afloop van elke behandeling een factuur. De behandelingen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
• Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is zij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
• Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is zij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
• Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
• Dienstverlener is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om haar prijzen op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht.

Annulering/wijziging afspraak
• Elke aanmelding bij dienstverlener resulteert in een gezamenlijke commitment: jij maakt die dag(en) ruimte, dienstverlener reserveert een plaats voor opdrachtgever, verbindt zich met opdrachtgever en zorgt voor de voorbereidingen. In eer en respect naar het klantproces en in waardering naar alles wat er qua organisatie nodig is, is het goed om te beseffen dat annuleren op het laatste moment niet kosteloos mogelijk is.
• Annulering dient per e-mail of telefonisch te worden doorgegeven. Niet per whatsapp of sms bericht. De datum en tijdstip van ontvangst zijn bindend.
> Annuleren kan kosteloos tot maximaal 48 uur voor de gereserveerde tijd.
> Indien afspraken binnen 48 uur van de gereserveerde tijd worden geannuleerd, dan kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
> Bij het vergeten van een afspraak of niet-verschijnen kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Als de afspraak onder het traject ‘Samen op Reis’ valt, wordt de behandeling gezien als ‘verbruikt’ en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken.
> Bij onverhoopt de laat verschijnen (+10min) komt dit in mindering op de gereserveerde afspraaktijd en zal de oorspronkelijke gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De afspraak kan alleen doorgaan indien dienstverlener voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. Mocht de afspraak bij het traject ‘Samen op Reis’ behoren en er vanwege het te laat verschijnen geen ruimte meer is om de behandeling doorgang te laten vinden, zal de behandeling gezien worden als ‘verbruikt’ en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken.
• Na aanschaffen van het traject ‘Samen op Reis’ heeft opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen (vanaf de dag van aanvraag van het traject) aan dienstverlener te laten weten dat opdrachtgever wil afzien van de koop, mits de eerste behandeling van het traject nog niet heeft plaatsgevonden. Nadat de eerste behandeling heeft plaatsgevonden, vervalt dit recht en dient opdrachtgever in overleg met dienstverlener tot een gepaste oplossing te komen.
• Wil je jouw afspraak wijzigen? Dan kan dat via e-mail of telefonisch. Ook hiervoor geldt dat dit kosteloos kan tot 48 uur voor de oorspronkelijke gemaakte afspraak.
• Bij gewichtige omstandigheden heeft dienstverlener het recht de afspraak te annuleren.

Leeftijd
• De behandelingen worden uitgevoerd bij (jonge) vrouwen in elke fase van hun leven nadat ze hun eerste menarche hebben mogen ervaren tot en met hun overgang.
• Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat er tijdens elke afspraak de moeder/verzorgster aanwezig dient te zijn en alleen met schriftelijke toestemming van ouders of voogd kan er een behandeling plaatsvinden. Zonder toestemming zal er geen behandeling worden uitgevoerd.
• Voor minderjarigen vanaf 16 jaar mag de moeder/verzorgster bij de behandelingen aanwezig zijn, maar het is niet verplicht.
• Wilsbekwaamheid:
> Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en het toestemmingsformulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen.
> Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en het toestemmingsformulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden.
> Minderjarigen van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval het toestemmingsformulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden).
• Dienstverlener hanteert tot en met 21 jaar een jongerentarief en behoudt zich het recht voor om dit tarief tussentijds te wijzigen of in te trekken, indien zij dit nodig acht. Deze wijziging zal 30 dagen voor de ingangsdatum kenbaar worden gemaakt.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

Informatieverstrekking door opdrachtgever
• Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
• Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
• Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
• Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
• Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Contractduur opdracht
• De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
• Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Wijziging van de overeenkomst
• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
• Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht¬gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
• Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
• Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Aansprakelijkheid
• Alle sessies, consulten en behandelingen zijn op basis van volledige, eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtgever neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen proces. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
• Dienstverlener kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst.
• Dienstverlener ontvangt vooraf alle nodige informatie over lichamelijke klachten, medicatie, ziektes en psychische problemen. Deze komen aan de orde tijdens de intake en/of in de vragenlijst welke door opdrachtgever voorafgaand aan de eerste afspraak is ingevuld.
• De activiteiten van dienstverlener zijn nadrukkelijk geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie. Dienstverlener claimt geen medische aandoeningen of andere lichamelijke of mentale condities te genezen of te diagnosticeren en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Als opdrachtgever medische zorg nodig heeft, dient opdrachtgever contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
• De behandelingen die door dienstverlener worden geboden zijn een alternatieve/complementaire therapie die vrouwen ondersteunen in alle stadia van hun (reproductieve) leven. Het ontvangen van een fertiliteitsmassage of cyclusmassage en adviezen geven geen garantie op een zwangerschap of op vermindering van klachten.
• Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van dienstverlener.
• Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• De aansprakelijkheidsverzekering geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
• Dienstverlener heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.
• Een vordering of schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij dienstverlener te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.
• Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van dienstverlener en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
• Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.
• Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
• Dienstverlener heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt dienstverlener tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt is tijdens de uitoefening van het beroep in de praktijk. Indien de dienstverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade, gelden de voorwaarden van de beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar.

Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor:
• Schade van welke aard dan ook, doordat dienstverlener is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
• Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor haar eigen proces. Dit betekent dat als opdrachtgever vindt dat de behandeling niet helpt, opdrachtgever iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens is, opdrachtgever dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
• Diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever tijdens de behandeling.
• De opdrachtgever maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de diensten van dienstverlener. Dienstverlener kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling.
• Tegenvallende resultaten, indien dienstverlener de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

Overmacht
• Wordt de uitvoering van een behandeling door dienstverlener onmogelijk gemaakt door een oorzaak die dienstverlener niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd, dan is dienstverlener gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van dienstverlener en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van dienstverlener. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor dienstverlener niet in staat is de verplichtingen na te komen.
• In geval van overmacht zal dienstverlener, indien mogelijk, met de opdrachtgever een nieuwe afspraak inplannen.
• Dienstverlener is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Klachtenregeling (Wkkgz)
• Dienstverlener streeft ernaar om de behandeling en het contact met de opdrachtgever zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail naar info@lauraschuurman.nl Dienstverlener gaat graag met je in gesprek om te kijken of we een passende oplossing kunnen vinden.
• De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren. Mochten dienstverlener en opdrachtgever er samen niet uitkomen, dan kan opdrachtgever dit melden bij de onafhankelijke geschillencommissie GAT (www.gatgeschillen.nl) Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan opdrachtgever begeleiden in het proces van de klachtafhandeling.
• Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
• Als CAT-collectief therapeut valt dienstverlener onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling, zie https://gatgeschillen.nl/
• Dienstverlener werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode

Geheimhouding, datalekken en AVG
• Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever deelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
• De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak dienstverlener verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.
• Dienstverlener verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken en enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van dienstverlener een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. Dienstverlener heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
• Voor zover mogelijk verleent dienstverlener bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens). Dienstverlener zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
• Dienstverlener neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
• Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart dienstverlener voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van dienstverlener.
• Indien er sprake is van een datalek stelt dienstverlener haar opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording, op de hoogte en voorziet opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om, indien nodig, een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Dienstverlener wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Copyright & hyperlinks
• Op al het materiaal dat dienstverlener verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van dienstverlener.
• Publicatie van door dienstverlener vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van dienstverlener. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van dienstverlener te worden opgenomen ‘geproduceerd door Laura Schuurman’.
• Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dienstverlener heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dienstverlener aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• Op de rechtsverhouding tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
• Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
• Dienstverlener mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten, inclusief de reeds gesloten overeenkomsten, geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
• De Nederlandse Rechter in het arrondissement waar dienstverlener praktijk houdt, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.