Privacy Verklaring – Laura Schuurman

In deze privacyverklaring informeert Laura Schuurman je over de manier waarop er in haar praktijk met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Laura Schuurman respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij deelt vertrouwelijk wordt behandeld zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens
Laura Schuurman
Hoge Vonderpad 1, 8271 LH IJsselmuiden
06-18395165
www.lauraschuurman.nl

Laura Schuurman is de Functionaris Gegevensbescherming van Laura Schuurman. Zij is te bereiken via info@lauraschuurman.nl en/of 06-18395165.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als je informatie opvraagt over een mogelijke behandeling of een behandeling bij Laura Schuurman reserveert, geef je Laura Schuurman bepaalde persoonsgegevens. Dat gebeurt via het formulier op de website van Laura Schuurman of via de e-mail. Ook kan het dat Laura Schuurman telefonisch of op andere wijze persoonsgegevens van je ontvangt. De persoonsgegevens die Laura Schuurman vraagt, zijn nodig om jou op een goede en correcte manier van dienst te zijn.

Persoonsgegevens die Laura Schuurman verzamelt
Laura Schuurman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Algemene persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
  • Bijzondere persoonsgegevens: Medische informatie en gegevens over je gezondheid.

De website en/of dienst van Laura Schuurman heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Laura Schuurman kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Laura Schuurman raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Laura Schuurman zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@lauraschuurman.nl, dan verwijdert Laura Schuurman deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat Laura Schuurman je vragen kan beantwoorden, je op een passende manier kan behandelen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen richting de Belastingdienst (denk aan facturen bewaren).

Laura Schuurman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om diensten en goederen bij je af te kunnen leveren
  • Om de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming
Laura Schuurman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Laura Schuurman) tussen zit.

Bewaartermijn
Laura Schuurman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden.

Bij bepaalde gegevens moet Laura Schuurman zich houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar en de bewaarplicht voor persoons- en medische gegevens van 20 jaar.

In geval van overlijden van Laura Schuurman, zal jouw dossier worden overgedragen aan de waarnemer van de praktijk. Deze zal vervolgens contact met jou opnemen om uitleg te geven over de veiligheid en bewaarplicht van jouw persoons- en medische gegevens en de mogelijkheden voor eventueel vervolgen van jouw behandelingen indien nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met Laura Schuurman een behandeling of workshop verzorgt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Laura Schuurman zal je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Jouw medische gegevens zullen nooit worden doorgegeven zonder jouw specifieke en exclusieve toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Laura Schuurman gebruikt
Laura Schuurman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Laura Schuurman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Laura Schuurman een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Laura Schuurman van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@lauraschuurman.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Laura Schuurman je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Laura Schuurman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal van de verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden worden verlengd.

Laura Schuurman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Laura Schuurman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lauraschuurman.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 augustus 2023 en van toepassing tot nader order. Laura Schuurman behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Laura Schuurman raadt je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.